يادم باشد .

با هر کسی مثل خودش اما نه کسی که از همه چيش بخاطر من گذشته و من می دونم که هم دوسم داره و هم عاشقمه و هم خاطرمو می خواد و هم صلاحمو و هر لحظه ای به فکر اين بوده که من و چجوری خوشحالم کنه . از همه چيش بخاطر من گذشته.

پس فقط اونه که اگر يه دفعه ام بد رفتاری کرد من بايد متظر باشم تا با صميميت و آرومی جوابش رو با متانت بدم و ازش بخوام که تجديد نظر کنه و اگر ناراحته بدونه که من با دل و جون می پذيرمش . چون منو بخاطر خودم می خواد

/ 0 نظر / 49 بازدید