خسرو مترجمی خليج فارس به ياد کسانی همچون تو زنده است

Federal Law No. 19 of 1993 in respect of the delimitation of the maritime zones

of the United Arab Emirates, 17 October 1993

 r.  LINK     LINK for onspeed      LINK to "united nations"  "link to united nations"""

اين جوابيست که در پيرو پيگيری های خسرو مترجمی که در تماس تلفنی مسئله خليج عربی رو پيگيری می کرده و در جواب خسرو مترجمی به ايشان اين آدرس را دادند.

من از همين جا از آقای مهندس مترجمی کمال تشکر و قدردانی را بخاطر اين تلاش های چشمگير ايشان می کنم.

آقای مترجمی اميد وارم که همان طور که من از شما به عنوان يک اسطوره در ذهن خودم هميشه و همه جا ياد ميکنم اميد وارم که همين طور استوار و محکم در ذهن ايرانيان بمانی و بدانی که ما به عنوان اولين و آخرين اميد چشممان به ايرانيانی است که همانند شما بدون داشتن هيچ توقعی در داخل و خارج با اميد و ياد خدا در جهت پايداری ثبات و پيشرفت علمی فرهنگی گام بر می دارند.هست و خواهد بود.

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
مهدی

فکر نکنی بی مرام هستم. سرم خیلی شلوغه ! شرمنده هنوز مزه صابر زیر دهنم هست! وبلاگ قشنگی هم داری ، ممنون که به فکر من و بر و بچ بودی . خداحافظ و امیدوارم ارتباط قطع نشود.