اولش جهل بعدش عشقه

بهم گفت بشين و ببين که ای بنده ام چگونه تو را متقاعد می کنم که انسان باشی. مهرنوش الان يه چيزی يادم افتاد جزو اون چيز هايی که می خوام تجربه کنم خمينی رو هم اضافه کن چون می خواهم مثل مردان بزرگ تاريخ نباشم اما حس کنم که اين حرف يعنی چی؟

نه به معنای اينکه مرد بزرگ تاريخ بودن رو دوست ندارم اما به اين معنی که ازون بيشتر ترجيح ميدهم که

حس کنمچطور ميشه عاشقونه زندگی کرد و گفت:

عالم شدن چه مشکل آدم شدن محال است

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علامت سوال دوست دارم چو اولش جهل بعدش عشقه ... حاله .. همچين با لبای آدم بازی می کنه نه؟

/ 0 نظر / 2 بازدید