بلستر! ويروس! کرم!

http://30yavash.persianblog.ir http://www.srco.ir/articles/docview.asp?id=145 http://www.srco.ir/whyhow/howvirus.asp http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/ms03-26.asp اين آخريه ربطی نداره ولی خيلی توپه و می تونه آن لاين ها رو بشمره http://www.fastonlineusers.com  
/ 2 نظر / 46 بازدید
اسفند 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
13 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
20 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
11 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
7 پست
شهریور 84
14 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
15 پست
خرداد 84
23 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
9 پست
دی 83
16 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
13 پست
آذر 82
13 پست
آبان 82
16 پست
مهر 82
30 پست
شهریور 82
28 پست