مدارک تخصصی در زمينه آی تی ۱

35.gifيه صفحه پر مدارک خفن35.gif

سرور

Server+

اين مدرک شامل مراحل مختلفی است که از طرف شرکت compTIA در تمام دنيا داده می شود.

server plus logo

شبکه 

Network+

اين مدرک شامل مراحل مختلفی است که از طرف شرکت compTIA در تمام دنيا داده می شود.

network+ logo

نمونه بزرگ از مدرک

network+ certification

الفبای پشتيبانی رايانه 

A+

اين مدرک شامل مراحل مختلفی است که از طرف شرکت compTIA در تمام دنيا داده می شود.

نمونه بزرگ از مدرک

A+ certification sample

 

 http://www.certificationsuccess.com

      triangle.gif70-216

      triangle.gif70-217

      triangle.gif70-218

      triangle.gif70-219

      triangle.gif70-210

      triangle.gif70-215

      triangle.gif70-290

      triangle.gif70-291

      triangle.gif70-292

      triangle.gif70-296

      triangle.gif642-801

      triangle.gif350-018

      triangle.gifCCIE-LAB

      triangle.gif640-801

      triangle.gif642-811

      triangle.gif642-821

      triangle.gif642-831

      triangle.gif642-891

 

http://www.exact-exams.com/ 

/ 0 نظر / 44 بازدید