انرژی هسته ای حق مسلم ماست

انرژی هسته ای هم خودش اهميتی نداره. مهم اون همه دانشمندی هستند که روش زحمت کشيدن و شما اگر یه لحظه به این موضوع فکر کرده باشین که می خوان مغز های ما رو از ايران برونونن به سمت خودشون. می فهمين که اين آخرين دانشی نخواهد بود که خواسته اسرائيل و آمريکا بخوان ما رو تحريم کنن!

همين خواهر جنابعالی و امثالهم اگر آرزوی رفتن به بهشت روی کره زمين توی سرشون وول نمی خورد و می موندن برای همين مرز و بوم زحمت می کشيدن و بعد از چند سال ميديدن هيچ توجهی از طرف مسئولين برای امکانات و حتی داشتن حداقل تحقيقات در اختيارشون نيست ناراحت نمی شدن!

لطفا به اين سوال جواب بدين:

فرار مغز ها که سالها باهاش مبارزه کرديم برای چی بود؟

/ 0 نظر / 85 بازدید