قالب قديمی وبلاگ خودم

<HTML> <HEAD> <META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type> <!-- (شرح كوتاهی در مورد سايت خود بنويسيد(مربوط به موتورهای جستجو content درقسمت --> <META content="این سایت فارسیه و وبلاگ صابر طباطبایی هستش هر کی می خواد باد تو برنامه نویسی پرل درد دل سینما کتاب کانون جوونی هر چی لینک می خوای حوصلت سر رفتهwebblogg perl cgi book music films farsi persian technaab taknaab taknab tecknaab tecknab teknab engineering company" name=description> <!-- (كلمات كليدی سايت خود را بنويسيد(مربوط به موتورهای جستجو content درقسمت --> <META content="webblog farsi persian persianblog kanoon javanan boys girls ladies man woman weman men lady sport sex sexy university student web shomal picture film clip eminem rap metallica siavash ghomayshi ghomaishi ghomeyshi iran news girl boyکانون جوانان صابر طباطبایی وبلاگ فارسی دختر و پسر روابط اجتماعی پرشین بلاگ شمال فمینیسم زن مرد سیاوش قمیشی ریک سک ایران آمریکا خبر وبلاگ دانشجو دانشگاه شمال تکناب مهناز امین درد دل عکس فیلم کلیپ تلویزیون " name=keywords> <!-- #BeginEditable "doctitle" --> <TITLE>وبلاگ کانون جوانان.....<#blogtitle#></TITLE> <!-- #EndEditable --> <STYLE> body { color: black; background: #666696; margin: 10px; font-family: tahoma, times new roman, sans-serif; } .blogtitle { color: white; background-color: #666696; text-align: center; font-size: 28px; font-weight: bold; } .blogheader { color: #666696; background-color: white; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold; } .blo { color: #666696; background-color: white; text-align: center; font-size: 9 px; font-weight: bold; } A.links { color: #000088; text-decoration: none; line-height: 150%; font-size: 8pt; font-weight: bold; } A.linkss { color: #000088; text-decoration: none; line-height: 150%; font-size: 11pt; font-weight: bold; } A.links:hover { color: white; background-color: #666696; } .linksBox { border: black 1px solid; width=100%; height: 100%; padding: 10px; } .date { color: white; font-weight: bold; background-color: #666696; padding: 5px; font-size: 9pt; } .posts { color: black; line-height: 170%; padding: 6px; font-size: 12pt; } .postsBox { border: black 1px solid; background-color: #f1f1f1; direction: rtl; } A.postFooter { TEXT-DECORATION: none; FONT-SIZE: 7pt; COLOR: gray; FONT-FAMILY: tahoma, times new roman, sans-serif; LINE-HEIGHT: 250%; } </STYLE> <script type="text/javascript" src="cc.asp?username=<#user#>"></script> <SCRIPT> function get_cc(postid) { for(i=0;i<PB_PIPP;i++) if (PB_CCA[i*2]==postid) if (PB_CCA[i*2+1]!=0) return "( "+PB_CCA[i*2+1]+" نظر) "; else return "( دل دیوارو بلرزون تازه کن خلوت مارو! )"; return "(هم غصه و همدل و همراه )"; } </SCRIPT> <base href="http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir"> </HEAD> <BODY onload="window.name='<#user#>.persianblog'"> <CENTER> <table border="0" width="100%" id="table1" height="63"> <tr> <td align="right"> <p align="left">&nbsp;<table border="0" width="100%" id="table3"> <tr> <td><b><font size="1">Powered by</font></b></td> <td> <p dir="rtl"><font size="2">کد های باز جاوا که در طراحی وبلاگ و سایت به کارتون میاد رو از آدرس زیر به دوستاتون معرفی کنید</font></td> </tr> </table> </td> <td align="right" width="309" rowspan="2"> <img border="0" src="http://www.technaab.com/kanoon/kanoonlogo.jpg" width="309" height="121"></td> </tr> <tr> <td align="right" height="64"> <p align="center"><b><font face="Arial" color="#ffcc00" size="5"> <a href="http://www.Weblog.5u.com" target="_blank">Weblog</a></font><a href="http://www.Weblog.5u.com" target="_blank"><font face="Arial" color="#ffcc00" size="4"><span lang="fa"> </span></font><font face="Arial" color="#ffcc00" size="2">. 5u . com</font></a></b></td> </tr> </table> <hr> <table border="0" width="100%" id="table4"> <tr> <td> <a href="http://www.bizzynation.com" target="_blank"> bizzynation.com</a></td> <td> <!-- Start FastOnlineUsers.com --> <a href="http://www.fastonlineusers.com"><script src=http://fastonlineusers.com/online.php?d=http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir></script> onl</a><a href="http://026.us" target="_blank">ine</a> <!-- End FastOnlineUsers.com --> </td> <td><a href="http://www.itcnetwork.tv" target="_blank"> itcnetwork.tv</a></td> </tr> </table> <hr> <!-- Begin Shinystat Free code --> <script type="text/javascript" language="JavaScript" SRC="http://codice.shinystat.com/cgi-bin/getcod.cgi?USER=kanoonejavanan"></script> <noscript> <A HREF="http://www.shinystat.com" target="_top"> <IMG SRC="http://www.shinystat.com/cgi-bin/shinystat.cgi?USER=kanoonejavanan" ALT="Hit counter" BORDER="0"></A> </noscript> <!-- End Shinystat Free code -->

<hr> <!-- Start FastWebCounter.com --> <p><font size="1">از تاریخ 20 شهریور 1382</font></p> <p>710+<a href="http://www.fastwebcounter.com" title="Free Web Counter" target="_blank"><script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir"></script> hi</a><a href="http://397.us" target="_blank">ts. </a> <!-- End FastWebCounter.com --> <hr> <TABLE width="100%" height="90" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <TR style="height: 20px; background-color: #666696"><TD></TD></TR> <TR style="height: 1px; background-color: #f1f1f1"><TD></TD></TR> <TR> <TD height="70" class="blogtitle"> <span dir="rtl"><#blogtitle#></span> <TD> </TR> <TR style="height: 1px; background-color: #f1f1f1"><TD></TD></TR> <TR style="height: 8px; background-color: #666696"><TD></TD></TR> </TABLE> <TABLE width="100%" border="0" cellpadding="20" bgcolor="#C0C0C0"> <TR> <TD valign="top" style="padding-left: 0; width: 85%" bgcolor="#C0C0C0"> <br> <hr> <br> <persianblog> <a id="<#postid#>"></a> <DIV class="postsBox"> <DIV class="date"><#date#></DIV> <DIV class="posts"><B><#title#></B></DIV> <DIV class="posts"><#body#></DIV> <A class="postFooter" href="<#PostArchiveFile#>#<#postid#>"> ¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط <#author#></A><BR> <DIV style="text-align: left; padding: 5px"><A href="JavaScript:void(0)" class="linkss" onclick="window.open ('http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir/ucomments.asp?id=<#postid#>',null,'width=600, height=500, scrollbars=yes, resizable=yes');"> پيام‌هاى ديگران <script>document.write(get_cc(<#postid#>))</script></A></DIV> </DIV><BR> </persianblog> <persianblog><a href=”<#PostArchiveFile#>#<#postid#>”>link</a></persianblog> <P class="postsBox" align="center">[ <A class="links" href="http://<#user#>.persianblog.ir"> خانه</A> | <A class="links" href="<#ArchiveIndex#>" >آرشيو</A> | <A class="links" href="mailto:<#email#>"> پست الكترونيك</A> ]</P> </TD> <TD width="15%" height="100%" style="padding-left: 0; padding-right: 0; text-align: right"> <DIV class="linksBox"> <p class="blo" dir="rtl"><#blogtitle#></p> <font size="1"> <br> <PBArchiveList nlast=n>

<a href="<#ArchiveLink#>"><#ArchiveName#></a><br>

</PBArchiveList> <hr> <A class="links" href="http://<#user#>.persianblog.ir">خانه</A><BR> <A class="links" href="<#ArchiveIndex#>" >آرشيو</A><BR> <A class="links" href="mailto:<#email#>">پست الكترونيك</A><BR> <hr> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td> <p align="center"> <font class="blo">جایی که مشغولم</font></td> </tr> <!--<TD height="70" class="blogtitle"> </TD>--> </table> <p style="text-align: center"> <a class="links" href="http://www.technaab.com" name="technaab"> شرکت مهندسی تکناب</a> </p> <p style="text-align: center"> <i><b><font size="2"><a href="http://www.technaab.com" target="_blank"> www.technaab.com</a></font></b></i></p> <p style="text-align: center"> </p> <hr> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"> <tr> <td> <p align="center"> <font class="blo">دانشگاه مون</span></td> </tr> <!--<TD height="70" class="blogtitle"> </TD>--> </table> <p style="text-align: center"> <A class="links" href="http://www.shomal.ac.ir" target="_blank"> دانشگاه شمال</A> </p> <p style="text-align: center"> </p> <hr> <p style="text-align: center"> <small> <b><i><u><font size="1">وضعيت در ياهو</font></u></i></b> </small> </p> <p style="text-align: center"> <a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=saber13812002&.src=pg"> <img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=saber13812002&m=g&t=0"></a>

<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=saber_kelly&.src=pg"> <img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=saber_kelly&m=g&t=0"></a> <!-- <a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=YAHOO ID&.src=pg"> <img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=saber13812002&m=g&t=0"></a> <a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=YAHOO ID&.src=pg"> <img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=saber13812002&m=g&t=0"></a> --> </p> <hr> <p style="text-align: center"> <i><u><b> <small><small> پيوند ها </small> </small> </b></u></i></p> <p style="text-align: center"> <u><font size="1"><b><i>وبلاگ های پرشین</i></b></font></u></p> <p style="text-align: center"><u><font size="1"><i> <a title="این وبلاگ قرار بود بخش هنری از ادبیات جوانان باشه" href="http://kanoon-e-abi.persianblog.ir/"> وبلاگ 1</a></i></font></u></p> <p style="text-align: center"><u><font size="1"><i> <a title="این وبلاگ قرار بود بخش رایانه از هنر جوانان باشه" href="http://kanoon-e-sabz.persianblog.ir/"> وبلاگ<b> 2</b></a></i></font></u></p> <p style="text-align: center"><u><font size="1"><i> <a title="این وبلاگ قرار بود بخش رایانه از کانون جوانان باشه" href="http://kanoon-e-soorati.persianblog.ir/"> وبلاگ 3</a></i></font></u></p> <p style="text-align: center"> <u><font size="1"><b><i>وبلاگ های بلاگ اسکای</i></b></font></u></p> <p style="text-align: center"><u><font size="1"><i> <a title="وبلاگ بخش رایانه " href="http://longhorn.blogsky.com/"> وبلاگ 1</a></i></font></u></p> <p style="text-align: center"> <u><font size="1"><b><i>وبلاگ های بلاگ اسپات</i></b></font></u></p> <p style="text-align: center"><u><font size="1"><i> <a title="وبلاگ کانون جوانان نسخه شماره یک و ابتداییش" href="http://kanoon-e-javanan.blogspot.com/"> وبلاگ کانون جوانان</a></i></font></u></p> <p> <hr> </p> <table border="1" width="124" height="70" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#004600"> <tr> <td align="center" background="http://www.technaab.com/kanoon/kanoonlogo.jpg"> <small> [کانون جوانان] </small> </td> </tr> </table> <INPUT dir=ltr style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: 1px solid; COLOR: #006600; BORDER-BOTTOM: 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #FFC8CB" size=16 value='<a href="http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir" target="_blank"><img border="1" width="105" height="41" src="http://www.technaab.com/kanoon/kanoonlogo.jpg" alt="[&#1705;&#1575;&#1606;&#1608;&#1606; &#1580;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1606;]"></a>' name=a> <hr> <table border="1" width="124" height="70" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#004600"> <tr> <td align="center" background="http://www.freewebs.com/kanoon-e-javanan/logokj.jpg"> <small> [کانون جوانان] </small> </td> </tr> </table> <INPUT dir=ltr style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: 1px solid; COLOR: #006600; BORDER-BOTTOM: 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #FFC8CB" size=16 value='<a href="http://kanoon-e-javanan.persianblog.ir" target="_blank"><img border="1" width="128" height="69" src="http://www.freewebs.com/kanoon-e-javanan/logokj.jpg" alt="[&#1705;&#1575;&#1606;&#1608;&#1606; &#1580;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1606;]"></a>' name=a> <hr> <p> <a class="links" target="_blank" title="متن هر موزیکی که دوسش دارید" href="http://www.lyrics.com"> متن هر آهنگ</a><br> <a class="links" target="_blank" title="دوست دارید یه سایت برای خودتون مجانی داشته باشید" href="http://www.freewebs.com"> سایت مجانی</a><br> <a class="links" target="_blank" title="دوست دارید بدونید که توی هر سال توی هر لحظه چقدر آدم چقدر انرژی تلف می شود" href="http://www.worldometers.info/"> مرگ و میر و تلفات و ایدز</a><br> <a class="links" target="_blank" title="سایتی که ما فایل هامون رو توش می ذاریم" href="http://www.boran-co.net/"> سایت پشتیبان</a><br> <a class="links" target="_blank" title="آهنگ وبلاگ (1) خودم ضبط کردم ولی فعلا کار نمی کنه" href="../boran-co.net/sounds/1.wav"> آهنگ وبلاگ</a><br> <a class="links" target="_blank" title="سیاوش قمیشی" href="http://www.SIAVASHGHOMAYSHI.com"> سیاوش قمیشی</a><br> <a class="links" target="_blank" href="http://www.sanjesh.org/"> سازمان سنجش</a><br> <a class="links" target="_blank" href="http://www.metallica.com"> متالیکا</a><br> <a class="links" target="_blank" href="http://www.google.com">تو گوگل ما رو سرچ کنید</a><br>

<a class="links" target="_blank" title="دانشگاه خودمونه...لینک هاش عکس هاش ..." href="http://www.shomal.ac.ir"> دانشگاه شمال</a><br> <a class="links" target="_blank" title="در سایه قرآن باشید" href="http://d-g.persianblog.ir/"> در سایه قرآن</a><br> <a class="links" target="_blank" title=" هر عکسی می خواین به این بگین براتون پیدا می کنه" href="http://www.picsearch.com"> عکس می خواین؟</a></p> <hr> <p> </p> <!-- Start Bravetools Linkage Code --> <script language="JavaScript" src="http://www.bravetools.com/fa/tools/linkestan/linkestan.php?ID=3-299&bt_id=3205&gid=1"></script> <!-- End Bravetools Linkage Code --> <p> </p> <hr> <p> <small> <b><i><u> <small> تعداد بازبين كننده </small> <p><font size="1">از تاریخ 10 <span lang="fa">مهر</span> 1382</font></p> <br> </u></i></b><#hits#> </small> </p> <hr> <i><u><b> <font size="1">شمارنده های دیگر</font> </b></u></i> <p><font size="1">از تاریخ 20 شهریور 1382</font></p> <p> <font size="1"> ^ </font><p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="73%" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="100%"> <p align="center">&nbsp; <!-- --> <!--Start ShockCounter.com Page Code --> <script src="http://www.shockcounter.com/shock.js" language=Javascript> </script> <script language=Javascript> displaycounter("kanoon-e-javanan.persianblog.ir","#666696","kanoon-e-javanan","english"); </script> <!--End ShockCounter.com Page Code --> </td> </tr> </table> <p> <font size="1"> =========== </font><p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="73%" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="100%"> <p align="center"> <!-- <!-- stats.aryanic.com Counters ---Start <script language="javascript1.2" src=http://stats.aryanic.com/stats.js></script> <script language="javascript1.2">doit('1941',15)</script> <!-- stats.aryanic.com Counters ----End--> <P align=center>&nbsp;</P> </td> </tr> </table> <p> <font size="1"> =========== </font><p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="73%" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="100%"> <p align="center">&nbsp; <!-- --> <!-- Farsi Counter Code - Started - Please Do Not Change This Code --> <script language="javascript1.2" src=http://stats.netsups.com/netsups.js></script> <script language="JavaScript"> netsups("11425311061",3); </script><noscript> <A HREF=http://stats.netsups.com/hitsample.asp?id=11425311061 target=_blank><img border=0 src='http://stats.netsups.com/hits.asp?id=11425311061&ctype=3'></A></noscript> <!-- Farsi Counter Code - Finished --> </td> </tr> </table> <p> <font size="1"> =========== </font><p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="73%" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="100%"> <p align="center"> <!-- Start Bravetools Counter Code --> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://www.bravetools.com/fa/tools/counter/counter.php?ID=3-501&bt_id=3205"></script> <noscript><a href="http://www.bravetools.com/fa/tools/counter/amar.php?ID=3-501&bt_id=3205" target="_blank"><img src="http://www.bravetools.com/counter.php?ID=3-501&bt_id=3205" border="0" /></a></noscript> <!-- End Bravetools Counter Code --> <P align=center>&nbsp;</P> </td> </tr> </table> <p> <hr> <b><i><u> <font size="1"> لوگوي دوستان </font> <br> </u></i></b> <p> <a target="_blank" href="http://pedramp.persianblog.ir"> <img src="http://pedramp.persianblog.ir/pedramp-logo.jpg" alt="pedramp.persianblog.ir" border="0" width="128" height="31"></a></p> <A class=links href="http://www.fesenjooneshirin.persianblog.ir">گس مثل فسنجون</A></p> <A class=links href="http://www.hk-web.persianblog.ir">انفورماتیک روز</A> <p> <A class=links href="http://elaheblue.persianblog.ir">یه دریا عشق</A> </p> <!-- <p> <A class=links href="http://www.urls.com">عنوان</A> </p> --> <p> <A class=links href="http://www.rasanic.com/namaz/">عطر نماز</A> </p> <hr> <b><i><u> <font size="1"> لوگوي رفیق رفقا </font> <br> </u></i></b> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://inmyland.blogspot.com"> <img border="1" width=123 height=59 src="http://kbland.netfirms.com/dream1.jpg" border=0 alt="[dreamland]"></a> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><A href="http://nazaninnazanin.20m.com" target="_blank"> <img border="1" width="123" height="55" src="http://www.nazaninnazanin.20m.com/logo.gif" alt="[Vahid Khafan]"></A></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a target="_blank"> <img border="1" width="123" height="54" src="http://www.technaab.com/kanoon/kanoonlogo.jpg" alt="[&#1705;&#1575;&#1606;&#1608;&#1606; &#1580;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1606;]"></a></td> </tr> </table> <hr> <!--<p> <A class=links href="http://www.rasanic.com/namaz/">عطر نماز</A> </p>--> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><A HREF="http://www.wapers.com/index.htm" target="_blank"> <IMG SRC="http://www.wapers.com/images/Wapers2.gif" ALT="Wapers.com" BORDER=1 HEIGHT=56 WIDTH=124></A></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://images.google.com/intl/fa/help/faq_images.html" target="_blank"> <img src="http://images.google.com/images/google_sm.gif" border=1 width="123" alt="&#1576;&#1575;&#1586;&#1711;&#1588;&#1578; &#1576;&#1607; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607; &#1575;&#1589;&#1604;&#1740; &#1711;&#1608;&#1711;&#1604;" height="59"></a></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://siavash-gh.persianblog.ir/" target="_blank"> <img src="http://groups.msn.com/_Secure/0RQDUAokTp5DKnz1BDRuKyDGZ!ON0Y2MWsnR166vbXIVAjlkCKBD464azCOkvSZlolc4vMBQthzSH9Asrx!JCtRWIyYyhxF!4yd1bSDNZQxc/LOGO0.JPG?dc=4675437848982786663" border="1" width="124" alt="&#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1587;&#1610;&#1575;&#1608;&#1588; &#1602;&#1605;&#1610;&#1588;&#1610;" height="59"></a></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><P align=center><A href="http://www.khaterat.com/www/" target=www> <IMG src="http://www.khaterat.com/images/madresehweb_88_31.gif" border=1 width="124" alt="مدرسه وب" height="59"></A></P> </td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td> <a href="http://rayan-pc.persianblog.ir"target="_blank"title="رايان كامپيوتر"> <img src="http://www.sharemation.com/rayanpc/rayanlogo.gif" border=1 width="124" alt="رایان کامپیوتر" height="59"></a> </td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://tahsilat.webialist.com" target="_blank"> <img border="1" src="http://www3.sympatico.ca/parviz.farsi/danesh_logo.gif" border=1 width="124" alt="لیست وبلاگهای دانشجویان" height="59"></a></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://fesenjooneshirin.persianblog.ir" target="_blank"> <img src="http://www.technaab.com/kanoon/fesenjoonlogo.jpg" border=0 width="126" alt="گس مثل فسنجون" height="124"></a></td> </tr> </table> <hr> <table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="http://hk-web.persianblog.ir" target="_blank"> <img src="http://www.technaab.com/kanoon/daily-info.bmp" border=0 width="126" alt="انفورماتیک روز" height="58"></a></td> </tr> </table>

<!--

<table border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td><a href="" target="_blank"><img src="" border=0 width="100" alt="" height="59"></a></td> </tr> </table> --> <hr> <p style="text-align: center"> <A class="links" href="http://www.persianblog.ir"> پرشين‌بلاگ</A><BR> </p> <P align="center"><A href="http://www.persianblog.ir"> <img src="http://www.persianblog.ir/images/img_persianblog_logo.gif" border=1 width="124" height="94"></A></P> <hr> <hr> <!-- Start Bravetools Message Board Code --> <div align="center"><script language="JavaScript" src="http://www.bravetools.com/fa/tools/mboard/mboard.php?ID=3-3205&bt_id=403"> </script></div> <!-- End Bravetools Message Board Code --> <hr>

<!-- Start Bravetools Poll Code --> <!-- The following line of code must be on one line, it can not wrap // --> <div align="center"><script language="JavaScript" src="http://www.bravetools.com/fa/tools/poll/poll.php?ID=3-386&bt_id=3205"> </script></div> <!-- End Bravetools Poll Code --> <hr> </DIV> </TD> </TR> </table> </CENTER> <table border="0" width="100%" id="table2"> <tr> <td> <p align="center"><font color="#666696">webblog farsi persian persianblog kanoon javanan boys girls ladies man woman weman men lady sport webblog site website designing - university student web shomal picture film clip eminem rap metallica siavash ghomayshi ghomaishi ghomeyshi iran news girl boyکانون جوانان صابر طباطبایی وبلاگ فارسی دختر و پسر روابط اجتماعی پرشین بلاگ شمال فمینیسم زن مرد سیاوش قمیشی ریک سک ایران آمریکا خبر وبلاگ دانشجو دانشگاه شمال تکناب مهناز امین درد دل عکس فیلم کلیپ تلویزیون </font></p> <p align="center"><font color="#666696">این سایت فارسیه و وبلاگ صابر طباطبایی هستش هر کی می خواد باد تو برنامه نویسی پرل درد دل سینما کتاب کانون جوونی هر چی لینک می خوای حوصلت سر رفته webblogg perl cgi book music films farsi persian</font><p align="center"><font color="#FFFFFF"> <a title="شرکت مهندسی تکناب ؟؟؟ دنبالش می گردید ؟؟؟" href="#technaab"><font color="#666696"> taknaab taknab teknab tecnaab tecknaab taknaaab technology naab engineering enginiring enginering company compaany kompany</font></a></font></td> </tr> </table> <hr> <DIV class="postsBox"> <!-- BEGIN IRITN Free Latest News Service --> <script src=http://www.iritn.com/latestnews/iritnnews.js></script> <!-- END IRITN Free Latest News Service --> </DIV> </BODY> </HTML>

/ 1 نظر / 4 بازدید