صلاح مملکت خويش خسروان دانند

من وظيفه دارم به يه کسی که دوسش دارم و صلاحشو می خوام فقط يه بار بگم نه دوبار نه ده بار بگم . اگر روی حرفام يه ذره هم فکر نکرد يعنی برای حرف های من ارزش قايل نيست پس بايد بره ته قهقرا و از دست من هيچ کاری برای آدم نادان و احمق بر نمی آد.

/ 0 نظر / 49 بازدید