اج تی ام ال مثال مثال

madresehweb_88_31.gif

اچ تی ام ال

html farsi tutorial tutorials H.T.M.L

mesal sade sadeh tags tag echtiemel eichtiemel

hypertext murkup language languages

 1. مثالی ساده از يک صفحه اچتمل
 2. پاراگرافهای ساده با استفاده از عنصر p
 3. نمايش متون فارسی
 4. مثال پاراگرافها و نحوه برخورد مرورگر با فاصله های اضافی
 5. ترازبندی پاراگراف ها با کمک شناسه align
 6. رفتن سر سطر جديد با کمک تگ br
 7. سر تيترها و تکهای h1 تا h6
 8. ترازبندی سر تيترها با استفاده از شناسه align
 9. نمايش خطوط افقی با کمک تگ hr
 10. نحوه استفاده از comment
 11. تعيين رنگ زمينه صفحه با کمک شناسه bgcolor در تگ body
 12. متن های فارسی با کمک شناسه dir
 13. متون فارسی و لاتين در کنار هم
 14. شناسه dir در عنصر html
 15. مثالی کامل در مورد استفاده از شناسه dir در عناصر مختلف
 1. فرمت دهی (Formating)
 2. شکل دهی متون با کمک تگهای b, strong, big, em, i, small, sub, sup
 3. متون از قبل شکل دهی شده با کمک عنصر pre
 4. عناصر ديگر شکل دهی متن (code, kbd, tt, samp, var)
 1. پيوندها (Links)
 2. ايجاد پيوندها با کمک متن
 3. ايجاد پيوندها با کمک تصاوير(img)
 4. باز کردن پيوند در پنجره ای جديد با کمک شناسه target
 5. ارجاع به قسمت ديگری از صفحه با کمک پيوندهای نامگذاری شده
 6. رهائی از شر فريم ها با کمک شناسه target
 7. نحوه ايجاد يک پيوند mailto
 8. مثالی کاملتر در مورد mailto
 1. جداول (Tables)
 2. انواع جداول با کمک المان Table
 3. تعيين مرز جداول با کمک شناسه border
 4. تعيين جهت نمايش متون در جداول با کمک شناسه dir
 5. تعيين عنوان يک جدول با کمک المان caption
 6. توسعه سطری يا ستونی در جداول با کمک شناسه های colspan و rowspan
 7. جدولی با محتويات مختلف در هر خانه
 8. ايجاد فاصله بين خانه های جدول با کمک شناسه cellspacing
 9. ايجاد فاصله خالی بين خانه های جدول و مرز آنها را با کمک شناسه cellpadding
 10. نحوه تعيين رنگ زمينه يا تصوير زمينه در خانه های جداول
 11. نحوه تعيين رنگ زمينه يا تصوير زمينه خانه های جداول
 12. نحوه تعيين ترازبندی در خانه های جداول با کمک شناسه align
 13. روشهای مختلف تعيين مرز جداول با کمک شناسه frame
 14. ترازبندی محتوای خانه های جداول با کمک شناسه "align" و "valign"
 1. فريمها (Frames)
 2. مجموعه فريمهای عمودی
 3. مجموعه فريمهای افقی
 4. مجموعه فريمهای مرکب
 5. مثالی کاربردی در مورد فريمها
 6. فريمهای شناور و يا درجا (Inline frame)
 7. مثالی کاربردی در مورد فريمهای شناور و درجا (iframe) با کمک 7 صفحه اچتمل مختلف
 8. مثالی در مورد نمايش محتويات درايو لوکال (مثلا c:\) بازديدکنندگان سايت به آنها
 9. فريمها و پيوندهای نامگذاری شده
 10. فريمها و پيوندهای نامگذاری شده کامل
 1. فهرستها (Lists)
 2. مثالی بسيار ساده در مورد فهرستهای نامرتب
 3. مثالی در مورد فهرستهای مرتب و نحوه نمايش متون فارسی
 4. فهرستهای مرتب و استفاده از شناسه type جهت تعيين نوع نمايش فهرست
 5. فهرستهای نامرتب و استفاده از شناسه type جهت تعيين نوع نمايش فهرست
 6. مثالی در مورد فهرستهای ترکيبی. اعضای فهرست ميتوانند از فهرستهای ديگر تشکيل شوند.
 7. مثالی در مورد فهرستهای تعريفی به همراه استفاده از شناسه dir
 1. فرمها (Forms)
 2. مثالی ساده در مورد ايجاد text field ها
 3. وروديهای رمز عبور يا Password fields
 4. حالتهای مختلف ورودی Input
 5. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی متشکل از Checkbox ها
 6. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی متشکل از Radiobutton ها
 7. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی متشکل از drop down box ها
 8. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی متشکل از drop down box ها با تعيين پيش گزينه
 9. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی متشکل از Textarea ، ناحيه ای برای ورود بيش از يک سطر متن
 10. مثالی در مورد نحوه تعريف فرمی با کمک دکمه يا button
 11. نحوه تعريف فرمی دلخواه و ترسيم مرزی بدور آن به همراه تعيين عنوانی برای فرم با کمک عنصر Fieldset
 12. مثالی در مورد نحوه ارسال ايميل با کمک فرمها
 13. مثالی کاربردی در مورد نحوه ساختن فهرستی از سايتهای مورد علاقه
 1. تصاوير (Images)
 2. نحوه درج تصاوير با کمک تگ img
 3. درج تصويری واقع در فضای آدرسی ديگر
 4. نحوه تعيين تصاوير زمينه با کمک شناسه background در تگ body
 5. نحوه ترازبندی تصاوير در کنار متون
 6. تصاوير شناور در متن
 7. استفاده از شناسه های width و height و نمايش تصاوير در ابعاد مختلف
 8. مثالی در مورد استفاده از شناسه alt در تگ img
 9. نحوه استفاده از تصاوير هنگام ايجاد پيوند ها
 10. ايجاد image map ها
 1. تصاوير و رنگ پس زمينه
 2. انتخاب رنگ پس زمينه با کمک شناسه bgcolor
 3. مثالی از انتخاب نامناسب رنگ متن و پس زمينه
 4. استفاده از تصوير زمينه با استفاده از آدرس مطلق تصوير
 5. استفاده از تصوير زمينه با استفاده از شناسه backround
 6. تعيين رنگ زمينه با Style Sheet ها
 1. روشهای جایگزین برای تگ با استفاده از Style sheet ها
 2. مثالی در مورد تعیین نام قلم در یک استیل درجا (inline)
 3. مثالی در مورد تعیین اندازه قلم در یک استیل درجا (inline)
 4. مثالی در مورد تعیین رنگ قلم در یک استیل درجا (inline)
 5. مثالی در مورد تعیین نام، اندازه و رنگ قلم در یک استیل درجا (inline)
 6. مثالی کاربردی در مورد نحوه تعریف استیلهای مختلف نمایش متون در جداول

-------------------------------------------------------------------------------------

اچ تی ام ال

html farsi tutorial tutorials H.T.M.L

mesal sade sadeh tags tag echtiemel eichtiemel

hypertext murkup language languages

madresehweb_88_31.gif

/ 0 نظر / 53 بازدید