آشنايی با اوشو

سايت فارسی اوشو

بچه ها دوست دارم شماراباافرادی آشناکنم  که تو زندگيشون احسسات خودشونو پرورش دادن و قدرت اينو داشتن که نذارن دنياوزرق وبرقش رو اون تاثير بذاره وبعد از گذر از اين مرحله به واقعت هايی رسيدن که خيلی دلنشين .ديگه به دنيااون جوری نگاه نميکنن که ما نگاه می کنيم

     يکی از افراد مرد افسانهای هندی ها اوشو است

کاملش پاندی درباره او می گويد."در وصف اشو،مردی که بيش از هر کسی در تاريخ از واژه ها برای بيان مفاهيمی فراتر از واژه مدد گرفت،هرگز زبان واژه ها تا اين به اين حد،از سخن گفتن عاجز نبوده اند.
   اشو بزرگترين جهش در آگاهی انسانها بعد از بودا است.در حقيقت اشو با احيای دوباره تمامی گنجينه معنوی بشر،گوی سبقت را از بودا ربوده است.با الهام از او عاشقان راهش طعم ناب حقيقت را چشيده اند.
   بهتر است که برای درک عميقتر سخنانش دل به حرفهای خودش بسپاريم

اشو در اين باره می گويد:
   شنيده ام که,«رين زايی»_يک راهب زن_از بازاری می گذشت.در نزديکی قصابی بود که فروشنده به مشتری گفت:بهترين گوشت را به من بده,قصاب پاسخ داد:حرف مزخرفی می زنی,من هِچوقت چيزی را که بهترين نباشد نمی فروشم,اينجا همه چيز بهترين است.می گويند رين زايی با شنيدن اين حرف روشن بين شد.وقتی او اين حرف را شنيد که اينجا همه چيز بهترين است ذهنش از هم پاشيد.يک شکستن,يک بينش که همه چيز بهترين است و مطلبی را درک کرد.هميشه بهترين است.
   او رقصيد و وقتی به که به آشرام بازگشت استاد او را در آغوش گرفت و گفت:پس اتفاق افتاد!حالا تمام جريان را برايم بگو.چگونه اتفاق افتاد؟
   رين زايی گفت:خنده دار است با شنيدن مطلبی که قصاب به مشتری گفت پيش آمد.از راه يک قصاب,اما چيزی از هم پاشيد,چيزی فرو افتاد.
   هر لحظه بهترين است و هر گل سرخی بهترين است.بله من هم به روشی که قصاب به مشتری گفت به شما می گويم که اينجا همه چيز بهترين است.من چيزی کمتر از بهترين ندارم,اگر جمله ای می گويم بايستی بهترين باشد وگرنه نخواهم گفت.ولی شما گاهی آنرا می گيريد و گاهی از دست می دهيد,بستگی به خودتان دارد,اين نکته بايستی درک شود.
بچه ها ميزان آشنايی شما با اوشو چقدر بود.

/ 0 نظر / 59 بازدید