تربیت فرزند - پرورش کودک

ما چجوری بچه هامون رو تربیت کنیم که عاقبت بخیر بشن.

وظیفه هامون رو انجام بدیم هر چی بهتر بهتر.

نازل ترین درجه اش اسم خوب و آشنایی اونها با قرآن و مسجده حالا اگر گرفتار مادون و شهوت های نفسانی شد مقصر خود اوست.

مدرسه ی خوب. خوراک حلال. آشنایی با علما و علم. درک هستی. درک معارف دین. درک حقیقت دنیا و آخرت. وظایف دنیایی و آخرتی. وظایف او در قبال امام زمانش.

کتاب خوب. استاد خوب. راهنمای خوب. معلم خوب. الگوی خوب.

کمک به او در درک دوست. همبازی خوب. برنامه ریزی خوب. هدف خوب. عشق خوب. کار خوب.

کمک به او در درک همه ی اینها بالاستقلال. با نیت خودش با خواست خودش با اراده ی خودش.

اگه بتونیم بهش بفهمونیم دوری از دنیا رو جمع کنه با متحجر نشدن. اگه بتونیم بهش بفهمونیم که جمع کنه فقه و عرفان و دین و دنیا و جهاد و کفر ستیزی و ازدواج و زندگی و گردوندن خونه و سر و کله زدن با بازاری و کاسب و ...

/ 1 نظر / 156 بازدید