تفسير الميزان

http://www.ghadeer.org/qoran/almizan/almizan.html

ليست سوره های قرآن  ليست سوره قرآن متن قرآن ليستی از سوره های قران تفسير ترجمه متن نص قران قرآن

حضرت علي (ع) :

نيكوترين عادت تفكرست و حكمت زاده تفكر.

 

 

 

Do You Hear Him?

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 آیا او را می شنوی؟

( Someone forwarded this to me,
and I thought you'd all enjoy this one... )

این مطلب را یکی از دوستان به من داده

گفتم شاید شما خوشتان بیاد

The man whispered, "God, speak to me,"
and a meadowlark sang.
But, the man did not hear.

مرد زمزمه كرد "خدايا با من حرف بزن"

و مرغ دريايي آواز خواند

اما مرد آن را نشنيد

 

So the man yelled, "God, speak to me,"
and the thunder rolled across the sky.
But, the man did not listen.

پسمرد فرياد زد خدايا با من حرف بزن

ورعدي در ميان آسمان غرش نمود

اما مرد به آن گوشنداد

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

The man looked around and said, "God let me see you."
And a star shined brightly.
But the man did not see.

مرداطرافش را نگاه كرد و گفت خدايا اجازه بده ببينمت

وستاره اي به روشني درخشيد

امامرد آن را نديد

And, the man shouted, "God show me a miracle."
And, a life was born.
But, the man did not notice.

و مردفرياد زد خدايا به من يك معجره نشان ده

وزندگي متولد شد

امامرد هيچ ملاحظه اي نكرد

So, the man cried out in despair,
"Touch me God, and let me know you are there."
Whereupon, God reached down and touched the man.
But, the man brushed the butterfly away ... and walked on.

پسمرد در ياس و نا اميدي گريست و گفت

خدايامرا لمس كن اجازه بده تا بدانم كه آنجا هستي

درنتيجه خدا پايين آمد و مرد را لمس كرد

امامرد آن پروانه را كنار زد و به راه خود ادامه داد

I found this to be a great reminder that God is always around us
in the little and simple things that we take for granted ...
even in our electronic age... so I would like to add one more:

مندريافتم كه اين مطلب يك تذكر بزرگي است كه خدا هميشه اطرافماست

كه درچيزهاي كوچك و ساده به ما تقديم مي شود

و حتيدر دنيا الكترونيك ما من يك چيزه ديگر به اين مطلب اضافه ميكنم

 

The man cried, "God, I need your help!"
And an e-mail arrived reaching out
with good news and encouragement.
But, the man deleted it and continued crying ...

مردگريست خدايا من به كمك تو نياز دارم

وايميلي با اخبار خوب و دلگرمي  به دستش رسيد

امامرد آن را پاك كرد و به گريه ادامه داد

 

/ 0 نظر / 54 بازدید