پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

اخبار زلزله - روز نامه ها - مردم -

http://quake.exit.com/A040603.html http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=15474 پيک ايران:موضوع پيش بينی زلزله توسطِ استادِ  دانشگاه   فيزيک  دانشگاه شريف، دکتر رحيمی  تبار  در اين دانشگاه تأثيرِ بسياری در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید