پست های ارسال شده در آدر سال 1382

بلستر! ويروس! کرم!

http://30yavash.persianblog.ir http://www.srco.ir/articles/docview.asp?id=145 http://www.srco.ir/whyhow/howvirus.asp http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/ms03-26.asp اين آخريه ربطی نداره ولی خيلی توپه و می تونه آن لاين ها رو بشمره http://www.fastonlineusers.com  
/ 2 نظر / 46 بازدید