همراه نمی خواهم ديگر

همراه نمی خواهم ديگر...

حواسم نبود که اين همه همراهان که من دنبال همه آنها در يک جسم بودم

عاقل - دانا - با تجربه - با انصاف - مهربان - اميدوار - عاشق هدف - از خود گذشته - ميزون - شوخ - جدی همه چی به جای خودش .

 خدا به من داده است و هر کدام را بايد در وقت خودش ببينم

پس خدايا هر چه تو در سر راهم بگذاری با تعظيم میپذيرم

/ 0 نظر / 52 بازدید