عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ...

وقتی که مسیحی میمیرد بر سر مزارش صلیبی بنه تا همه بدانند که آنجا قبری است از برای یک فرد مسیحی که عمری بر این دین استوار ماند. و خود را مسیحی دانست.
تو هم بر سینه ات صلیبی بیاویز تا همه بدانند که سینه ی تو گورستان عشق چو منی است.
و تا ابد تقدیرم در گوشم زمزمه خواهد کرد که تو داری ادعای عشق دیگری را به یدک می کشی - در حالی که به تو می اندیشم -
سوء ظنی که به من داشتی را تا کی در قلبت خواهی آب دادن و مواظبت از هرزه علف هایش ندانم.
اما می دانم که خدا بار ها بر بنده اش خطوری از لطفش که همان عدالت نگری به من است را در تو خواهد جرقید.
و این توئی که بخواهی تاسف بخوری و همتی در تجدیدش کنی و خواه با غرورت بجنگی ؟ و یا خواه همت را در خودت بکشی ؟ و آبپاشت در سمت ریشه های غرورت بگیری و در اندیشه روز های تاریکی باشی که شیطانی با نام "رویاهای کودکی" در تو بارور کرد و خواه بهشت واقعی که خدا آنرا وعده داده یا خواه حوض و فواره و درختان و باغچه ات.
هر چه است مبارکت باشد چون در عوض عمر گرانبهایت و داد و ستدی که خدا آن را بر تو جایز و آزاد بر انتخابش گمارده برگزیدی ! ولی ای کاش آنهایی را بر می گزیدی که خدا سمتش بود و نه شیطان نفس ات !!! و نشانه اش این بود که می توانستی بو و رایحه وحدت را در آن استشمام کنی و مهر و عطوفت را ببینی و نه خشم و بی مهری و بی اعتنایی و بی تعهدی.
بعد از مرگت تو و من بهتر می توانیم بفهمیم که چه چیزی را به چه چیزی در دنیا داد و ستد کردیم و در ازایش کدامین نعمت و قرب خدا را ستادیم.
به هر حال من عاشق خواهم ماند چون عشق موهبتی است الهی که در عاشق می جوشد و هیچ ربطی به بدی های معشوق ندارد و صاحب همه سود ها و لذت های عشق را عاشق می برد و تنها جرعه ای از آن اگر لایق باشی نوشیدی و گر نه انقدر احساست نسبت به مفاهیم بی احساس می شود که هیچ درک نکنی.
من تا جایی که توان داشتم از خدا خواستم (دعا کردم) که گوش هایت را باز کند و اون حرف هایی که من شنیدم نیز تو بشنوی چون اینها حرف ایی نیستند که با خواندن در کتاب و حفظ کردن اونها بتوانی درک کنی و بر آنها با عقل صحه بگذاری. بلکه شرابی است که خدا بر همه بندگان می خوراند اما آنها که بیشتر گوش فرا می دهند و آنها را دستخوش نفس و گناه نمی کنند دیر تر فراموش می کنند و وقت می کنند تا آنها را دریابند و تجربه کنند که از صحت آن با خبر شوند. تو گوشت را اگر بدهکار می کردی . می شنیدی. الانم برای خودت حداقل دیر نشده.

/ 0 نظر / 87 بازدید