احسان خواب ديده که ...

احسان يه چند روزی بود که می خواستم باهات تماس بگيرم ازت خبری نداشتم اما خودت امروز زنگ زدی و خبر خوش از ديدن خواب به من دادی.

برای من خيلی جالبه که منتظرم يکی زنگ بزنه بگه که خواب منو توی يه جايی ديده که مث يه باغه منتظر اونم. چرا برين ته دعای عهد رو بخونين نوشته که يکی ۴۰ روز بخونه بايد منتظر باشه نزديک مرگش يکی خواب شو ببينه

bullet-arrow-orange.gifنويسنده: احسان

شنبه، 24 اردىبهشت 1384، ساعت 13:32

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی خبر نرود خوشا آن رفتن که هر گاه اگر پای تو به پیش است نگاهت نیست پس خوشا آن رفتن که کسی در پس ابر های سپید و معصوم به انتظار قدوم سبز و مبارک توست خوشا آن رفتن خوشا سفر پای پیاده به سوی مهر

/ 1 نظر / 2 بازدید
احسان

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی خبر نرود خوشا آن رفتن که هر گاه اگر پای تو به پیش است نگاهت نیست پس خوشا آن رفتن که کسی در پس ابر های سپید و معصوم به انتظار قدوم سبز و مبارک توست خوشا آن رفتن خوشا سفر پای پیاده به سوی مهر