چقدر خاطره ها و گفته و نا گفته های تلخ و شيرين

چقدر خاطره ها و گفته و نا گفته های تلخ و شيرين دارم

بعضی هاشون رو ريخنم درونم بعضی ها شونو گفتم. انقدر حرفامون و بهم می زديم و قول داده بوديم که هر چی تو دلمونه بگيم که اينجوری شد.

البته اگه نمی گفتيمم يه جور ديگه ميريختيم تو خودمون از يه ور ديگه ميزد بيرون. مطمئنم. همون اتفاقی که دوران دانشجوييم با يه پسر به نام محمد علمی نيا افتاد.

/ 0 نظر / 83 بازدید