فایل پی دی اف کنکور آی.تی

ویرایش  فایل پی دی اف کنکور آی.تی 1383 1384 به همراه جواب 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس کنکور آی.تی 1383 1384 به همراه جواب کنکور آی تی 1383 1384 به همراه جواب
ویرایش: 1 اندازه فایل: 67.72 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس چهارم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس
ویرایش: 1 اندازه فایل: 344.58 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس چهاردهم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it
ویرایش: 1 اندازه فایل: 218.91 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس نوزدهم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه پارسه
ویرایش: 1 اندازه فایل: 274.25 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس هفتم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس
ویرایش: 1 اندازه فایل: 309.01 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس هفدهم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس
ویرایش: 1 اندازه فایل: 342.00 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس هجدهم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس
ویرایش: 1 اندازه فایل: 476.16 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس هشتم 
شرح: تهیه و تنظیم دکتر اسلام ناظمی تابستان 1384 جزوه درس مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات http://groups.yahoo.com/group/Software_engineering_it موسسه فرهنگی پارسه پرسپولیس
ویرایش: 1 اندازه فایل: 308.58 Kb
اضافه شده در تاريخ : 17-Oct-2005 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس یک و دو 
شرح: تهیه و تنظیم : دکتر اسلام ناظمی موسسه پارسه
ویرایش: 1 اندازه فایل: 287.60 Kb
اضافه شده در تاريخ : 13-Oct-2005 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  فایل پی دی اف درس یازدهم 
شرح: فایل پی دی اف درس یازدهم تهیه و تنظیم اسلام ناظمی
ویرایش: 1 اندازه فایل: 191.59 Kb
اضافه شده در تاريخ : 13-Oct-2005 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات

/ 0 نظر / 281 بازدید